Правен балансьор

Правен балансьор – онлайн достъп до правосъдие е проект, в рамките на който ще бъде извършен независим анализ на съдебната реформа в областта на извънсъдебното решаване на спорове, ще бъдат предложени добри практики за засилване на ролята на алтернативните методи за решаване на спорове и ще бъде създаден онлайн механизъм, позволяващ интерактивен безплатен достъп до пълния спектър от потенциални решения на даден казус – съдебни или извънсъдебни, и свързаните с това разноски и време.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Граждани в неравностойно положение, които нямат възможност да заплатят за първоначална базисна консултация по отношение на свой правен казус;
 • Граждани във възрастовия диапазон между 18 – 30 г., за които употребата на интернет за извършване на широк спектър от дейности представлява неразривна част от начина на живот;
 • Съдии, адвокати и медиатори.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 1. Повишаване информираността на гражданското общество относно броя на съдебните процедури, завършващи със спогодба, и обстоятелствата, предпоставящи успешното им извънсъдебно разрешаване; относно чуждестранни добри практики и успешни модели на граждански контрол и справяне с конфликти и респ. насърчаване интегрирането на тези практики и модели в българската съдебна система;
 2. Иницииране на обществен дебат относно стратегията за съдебна реформа;
 3. На базата на горепосоченото – формулиране на система от предложения и препоръки за оптимизиране стратегията за съдебна реформа в областта на алтернативните методи за решаване на правни спорове;
 4. Улесняване достъпа до правосъдие на гражданите посредством безплатен и неограничено достъпен онлайн механизъм за информиране за пълния спектър от правни възможности, които даден казус предоставя; увеличаване информираността и образоваността на широката общественост относно правата им, конкретното им приложение и начин на упражняване в контекста на даден правен спор;
 5. Предоставяне на достъп до безплатна първоначална правна оценка на социални групи в неравностойно положение и обезпечаване на тяхното социално включване;
 6. Прилагане на концепцията “интернет на нещата” (“Internet of Things”) и качествен скок в ефективността на основата на технологичната модернизация – автоматизация, оперативна оптимизация и практическо доближаване до гражданите, широко употребяващи съвременните комуникационни технологии;
 7. Насърчаване използването на алтернативните методи за разрешаване на спорове и на модели за граждански контрол и ефективно управление на конфликти, респ. намаляване натовареността на съдилищата, увеличаване ефективността на работата на институциите на съдебната власт и повишаване на общественото доверие към тях.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Целта на “Правен балансьор” е чрез анализ на резултатите от прилагането на извънсъдебни методи за решаване на спорове в страната и кореспондиращите добри практики за насърчаване развитието на алтернативните способи за решение, да бъдат отправени предложения за въвеждането на мерки за решаване на един от структурните проблеми на българската съдебна система, а именно нейната свръхнатовареност. Конкретните мерки, които се предвижда да бъдат осъществени в изпълнение на това са:

 • анализ на броя съдебни процедури, завършващи със спогодба;
 • очертаване на предпоставките, довели до спогодби и обособяване обстоятелствата, благоприятстващи постигането им;
 • систематизиране на добрите практики с успешни примери за алтернативно решаване на спорове и очертаване на мерките, посредством които последните да бъдат въведени в съдебната система като част от съдебната реформа;
 • разработването на портал с достъп до информация относно алтернативните способи за решаване на спорове, предоставящ възможност на  гражданите да извършват по-информиран избор при осъществяването на своята правна защита.

Така проектът съчетава анализа на проблемите, препятстващи извънсъдебното решение на спорове с кореспондиращите мерки за насърчаването на АРС, за да създаде един нов механизъм, целящ да овласти гражданите и юридическите лица с по-голям и ефективен достъп до правосъдие и с алтернатива на търсенето на защита по съдебен ред.