Децата в съдебната система

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Родители, изправени пред семеен спор за родителски права, техните деца, медиатори, съдии, практикуващи юристи.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Проектът “ДЕЦАТА НА ФОКУС В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” цели създаването и налагането на единен механизъм за третиране на семейни спорове, свързани с родителски права, който да обхваща следното:

  • разглеждането на въпросите относно родителските права и тяхното упражняване винаги да бъде предхождано от процедура по медиация;
  • като задължителна стъпка, предхождаща самата първа среща с медиатора, родителите да преминават през кратко обучение, цел на което е поставянето на фокуса върху детето.
  • въвеждането на един предварителен скрининг за евентуално насилие или други форми на зависимост, които имат отношение към опазването на интереса на детето съгласно международните актове, подписани от страната ни в тази насока;
  • като част от процедурата по медиация да бъде провеждано интервю и с детето, което интервю представлява самостоятелна и индивидуална среща на детето с медиатора по казуса и спрямо него се прилагат всички принципи на процедурата – а именно поверителност и конфиденциалност на процеса.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

По същество, проектът “ДЕЦАТА НА ФОКУС В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” цели да предложи един нов подобрен модел на функциониране на съдебната система в сферата й, разглеждаща съдебни спорове относно упражняване на родителски права. Този модел включва решаване на правните спорове между родители чрез създаването на специфична методология, насочена към съдии, медиатори, адвокати и родители за насочване на подобни конфликти към извънсъдебно решаване. Като част от добрите практики, използвани от американските ни партньори, се предвижда пилотирането на програма, при която съдебно отнесените спорове за упражняване на родителски права се реферират към задължителна медиация. Предпоставка за осъществяването й обаче е изискването всеки от родителите поотделно да премине през специално изготвена за целта информационната среща, включваща обучителни материали относно ефекта, който съдебното производство оказва върху децата, и наличните способи за постигане на споделено родителство.

ИМЕУС вярва, че посредством адаптирането и усвояването на устойчивите практики, доказали с ефективността си, можем да разработим способ за решаването на проблемите в семейното производство и участието на децата в тях  посредством предложението за развитието на една квази-задължителна процедура по медиация във всички случаи на съдебни дела относно упражняването на родителски права.