Политика за поверителност на личните данни

на Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове” (ИМЕУС)

Предвид специфичните изисквания на влезлия в сила на територията на ЕС Общ регламент за защита на личните данни (Регламента), Сдружение „ИМЕУС” е предприело всички необходими стъпки за постигане на пълно съответствие с неговите разпоредби. Продължавайки употребата на уебсайта, Вие давате своето съгласие с условията, описани по-долу.

Уведомяваме, че съхраняваната и обработвана от „ИМЕУС“ информация може да включва следните видове лични данни (л. д.):

  • имена (име, презиме и фамилия)
  • ЕГН и/или ЕИК;
  • постоянен адрес;
  • e-mail адрес;
  • номер на документ за самоличност (паспорт и/или лична карта);
  • националност;
  • участие в юридически лица;
  • съдебно минало.

Същите се използват единствено с цел предоставяне на консултации и съдействие, произтичащи пряко от възложените от заинтересованите лица задания и необходими за постигане на възможно най-добрия за тях резултат. Като изключение на горното, „ИМЕУС” може да предоставя статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели, които водят съответната статистика, да изготвя вътрешни статистики, както и за маркетинг цели, вкл. директен маркетинг. При извършването на тези дейности л.д. биват анонимизирани в максимална степен. Всяко заинтересовано лице се съгласява с обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг.

„ИМЕУС“ осигурява съхранение и поддръжка на обработваните л. д. в защитена среда и по начин, съответстващ на приложимото европейско и национално законодателство. Срокът за съхранение и поддръжка на л. д. съответства на продължителността на възложеното задание, с изключение на случаите, когато приложимото законодателство изисква тяхното архивиране за по-дълъг период от време.

„ИМЕУС“ гарантира всички права на заинтересованите лица, произтичащи от Регламента, включително надлежното унищожаване на данните по начин, непозволяващ тяхното възстановяване при изтичане на гореописания срок или при изрично поискване от страна на заинтересованите лица. Всяко лице има право до собствените си лични данни, станали достояние на ИМЕУС, както и на поправка на тези лични данни.

Напомняме, че електронната ни страница е криптирана. Уверяваме своите посетители, че  системите, които използваме и методите, които прилагаме, ще продължат да защитават всякаква информация, определяна за чувствителна.