Етапи на медиацията

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която едно трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни в това те заедно да постигнат споразумение.

Основни преимущества на процедурата пред решаването на спора по съдебен ред

 • Улеснява ефективната комуникация между страните;
 • Подпомага намирането на взаимоизгодни устойчиви решения;
 • Спестява време и разходи;
 • Неутрализира враждебността и трансформира предизвикателствата на конфликта във възможности за позитивна промяна;
 • Стимулира страните да поемат отговорност за своите отношения и за постигнатите разрешения.

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА

 • Идентифициране на въпросите за решаване (отделяне на спорното от безспорното);
 • Определяне на интересите (отвъд заеманите от страните позиции) – идентифициране интересите на всяка страна, както и общите интереси на всички страни, подреждането им по важност;
 • Генериране на решения;
 • Избор на решение – на базата на съвместни критерии, обсъждане на плюсове и минуси, на потенциала на решението за дългосрочна приложимост;
 • Групирането на идентифицираните решения в единна система;
 • Обективиране на конкретните договорености в медиационно споразумение.

ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

Отнасяне до медиация:

 • По инициатива на едната или на двете страни;
 • По предложение на съд или компетентен орган – Чл. 11 от Закона за медиацията.

Необходимо е съгласието и на двете страни по спора.

Цел: Да се даде ход на процедурата.

ПОДГОТОВКА

Избор на медиатор, време и място на срещата.

Подписване на споразумение за водене на процедура по медиация. Елементи на споразумението за медиация:

 • Страни и съгласие за медиация;
 • Описание на процедурата – принципи, етапи, отговорности на медиатора и страните;
 • Възможност за ползване на правна консултация;
 • Възнаграждение на медиатора;
 • Дата и подписи на страните и на медиатора.

Цел: Да се запознаят страните предварително с процедурата.

ПЪРВА ОБЩА СРЕЩА

 • Представяне и пълномощия. Процедура – принципи, цели, етапи. Подписване на споразумение за медиация. Установяване на правила за работа в хода на процедурата. Изложения на страните – непрекъснато време.
 • Цели: Да се създаде подходяща атмосфера. Да се изгради доверие. Идентифициране на основните спорни въпроси в хода на непрекъснат разказ на всяка от страните.

ОТДЕЛНИ СРЕЩИ

 • Лични срещи между медиатора и една от страните. Провеждат се по преценка на медиатора и се контролират от него. Всичко, споделено на отделна среща остава конфиденциално, освен ако страната сама предпочете неговото споделяне с другата страна.
 • Цели: Събиране на важна информация. Намаляване на емоционалното напрежение. Преодоляване затруднена комуникация. Извършване на т.нар. сверка с действителността. Откриване и подреждане на интересите. Генериране и оценка на варианти за решения.

ПОСЛЕДВАЩИ ОБЩИ И ОТДЕЛНИ СРЕЩИ

Обикновено при тях се извършва най-трудната работа в медиацията –  стартиране процеса на структурирането на спогодбата.

Цели: Оценка на различни алтернативи. Уточняване на постигнатите споразумения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА. МЕДИАЦИОННА СПОГОДБА.