Общи условия

Общи условия за ползване на сайт https://www.imeus.bg

 

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), ЕИК: 205377142, гр.София 1000, ул. „Алабин“ 56, ет. 5, ап. 5 и лицата – ползватели на услугите на сайта https://www.imeus.bg

С всяко ползване на услугите уебсайта https://www.imeus.bg , включително с отварянето на интернет страница от уебсайта https://www.imeus.bg , както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга интернет страница на уебсайта https://www.imeus.bg, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

 1. Участници
 • „Платформа“ или „уебсайта на ИМЕУС“ – съвкупност от софтуерни и хардуерни компоненти, работещи в единна система (уеб сайт, сървъри и др.);
 • Заинтересовано лице – Вие или лицето, което посещава уебсайта и използва услугите на Платформата;
 1. За уебсайта на ИМЕУС

Уебсайтът на ИМЕУС е информационен уебсайт и интерактивна платформа, обвързана с дейностите на Сдружението.

Платформата предоставя възможност на Заинтересованите лица да се запознаят с алтернативните методи за разрешаване на спорове, да получат предварителна оценка на даден казус и референция към подходяща алтернатива на съдебното производство.

В допълнение, в уебсайта периодично се включват новини относно дейностите, които сдружението извършва и проектите, в които то участва.

В Платформата на ИМЕУС не се извършват никакви плащания относно предоставяните услуги. Включеният на страницата бутон „Подкрепи ни“ дава възможност за извършване на доброволно дарение за Сдружението.

 • Дейности

Някои от предлаганите от Сдружението дейности изискват преглед на предварителна информация, предоставена от страна на Заинтересованите лица. Обработването на въпросната информация отговаря изцяло на Политиката за поверителност на информацията, достъпна на уебсайта.

 1. Партньори

Използваните на уебсайта лога на партньорите на ИМЕУС представляват линкове към трети уеб страници, към които са приложими условия за ползване и политики за поверителност, различни от публикуваните тук.

 1. Отговорност. Ограничаване на отговорността

Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС) не носи отговорност за вреди, които могат да възникнат вследствие на грешки или забавяния, за невярно, заблуждаващо или подвеждащо съдържание и за актуалността на публикуваната информация или за загуба на данни поради вируси, друг зловреден софтуер или други причини при използването на онлайн платформата.

ИМЕУС полага грижи за предоставяне на възможност на Заинтересованото лице за нормално ползване на Платформата, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Заинтересованото лице, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, което се осъществява с конклудентни действия, изразяващи се в ползването на сайта, Заинтересованото лице декларира, че използването на Платформата ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ИМЕУС не отговоря за евентуално причинени на Заинтересованото лице при ползване на Платформата вреди или пропуснати ползи.

ИМЕУС не носи отговорност за качеството на съдържанието и дейностите, представени на вниманието на Заинтересованото лице чрез публикуване на Уебсайта на текстово съдържание, линкове, рекламни банери и съобщения, публикувани от трети лица. ИМЕУС също така не носи отговорност за противоправния характер на дейността на трети лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от трети лица услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

ИМЕУС не носи отговорност  за съдържанието на публикациите в отделните секции на Платформата, както и за достоверността на информацията в публикуваните коментари.

ИМЕУС не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ИМЕУС, проблеми, дължащи се на оборудването на Заинтересованото лице, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ИМЕУС.

ИМЕУС не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Заинтересованото лице, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

ИМЕУС има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от дейностите, както и да откаже или прекрати използването им от страна на отделни или всички Заинтересовани лица.

 1. Политика за защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни e достъпна на уебсайта и се отнася изключително за уебсайтовете, собственост на ИМЕУС и никой друг. Страниците и сайтовете, собственост на дружеството, може да съдържат връзки към други уеб сайтове или доставчици на услуги, които нямат политика за опазване на личните данни на своите посетители / потребители / клиенти.

 • Данни за локацията на Заинтересованите лица

ИМЕУС не съхранява информация относно IP адреса на Потребителя. Географските ширина и дължина се записват в сесия, но не и в базата, т.е. те са информация с темпорален характер до изтичане на сесията на Заинтересованото лице (до момента, в който напусне уебсайта) и като такива са изцяло под пълния контрол на Заинтересованото лице.

Данните за локацията на Потребителя се ползват единствено и само за целите на извършване на статистическите дейности, описани по-горе.

 • „Бисквитки” (Cookies) и Реклама

С цел улеснение ползването на Платформата, ИМЕУС използва т.нар. „Бисквитки”   (Cookies). „Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на  твърдия (hard) диск на Заинтересованото лице и позволяват на Платформата да разпознае компютъра на същото при следващо посещение на  интернет страницата на ИМЕУС.

Google Adwords ремаркетинг реклама. Този сайт може да използва ремаркетинг рекламна услуга на Google. Това означава, че при посещение на Уебсайта, Google взима информация за посещението  и след това изпраща реклами до Заинтересованото лице в сайтовете, които последният посещава. Доставчици от трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да събират информацията за посещенията на Заинтересованото лице и я използват, за да показват реклами на ИМЕУС в рекламните си полета. Потребителите на сайта могат да се откажат от използването на „бисквитки“ от Google и доставчици от трети страни на страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама  https://www.networkadvertising.org/choices/.

Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Този уебсайт може да използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Този уебсайт може да използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра Ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от ИМЕУС само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

Заинтересованото лице може да контролира и/или изтрива бисквитки, когато пожелае. За повече информация вижте AllAboutCookies.org. Заинтересованото лице може да изтрие всички бисквитки, които вече са запазени на съотвения компютър, а също така може да настрои повечето браузъри да ги блокират. Ако това бъде направено обаче, може да се наложи Заинтересованото лице ръчно да настройва някои параметри всеки път, когато посещава даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-ефективното му използване.

При посещенията на Платформата, ИМЕУС използва генерираната информация основно за статистически цели. Това позволява на ИМЕУС постоянно да оптимизира и променя сайта според изискванията и интересите на Заинтересованите лица.

 1. Допълнителни разпоредби

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ИМЕУС с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта на ИМЕУС. Заинтересованите лица са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Всички възникнали спорове в отношенията между Заинтересованите лица, използващи Платформата, и ИМЕУС се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне – пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Република България законодателство.

Включеният в тази Платформа софтуер, осигуряващ функционирането на ИМЕУС, както и графичните и текстови елементи, са притежание на собствениците на Платформата ИМЕУС. Забранено е всяко копиране или възпроизвеждане на софтуера, графичните изображения или текст, или части от тях, без изрично писмено съгласие на собственика.