Изготвяне на писмени споразумения

Както във формата на финална част от успешна медиация, така и като гаранция на постигната предварително уговорка, ние ще формулираме съгласието в най-ясен и разбираем за всички страни текст. Изключителната важност на тази стъпка е обусловена от обстоятелството, че чрез нея поетите ангажименти придобиват статут на взаимно приети и осъзнати от страните по спора задължения.