Femina Ius

Проектът Femina Ius цели да образова и подпомогне жени в упражняването на законовите им права, включително посредством информирането и овластяването им на практика с възможностите за правна защита. Femina Ius постига това посредством създаването на онлайн платформа с безплатен достъп до серия от разработени материали, разясняващи специфичните права на жените и предоставящи подробна методология и примерни документи за начина, по който последните могат да бъдат упражнени.

Фокус на разработваните материали са:

 1. Предприемане на спешни мерки за защита от домашно насилие;
 2. Упражняване на родителски права и получаване на издръжка за отглеждане на деца;
 3. Развод и начините за постигането му при най-облекчени условия.

Посредством посоченото Femina Ius ще подпомогне за практическото упражняване на редица права, от които често жени в уязвимо положение на практика са лишени. Последното е част от дългосрочната стратегия на сдружение „ИМЕУС“ чрез консултиране, помощ и застъпничество да съдейства за овластяването на уязвими групи в упражняването на законовите им права.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 1. Жени, преминаващи през процедура по развод или желаещи да инициират такава;
 2. Жени, които упражняват родителски права;
 3. Жени, страна в родителски спор за упражняването на родителски права;
 4. Самотни майки (с всички резерви към това понятие);
 5. Жени, които / чиито деца или близки са жертви на домашно насилие.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Овластяване на жените посредством запознаването им по интерактивен начин с практическите механизми за правна защита по въпросите на упражняването на родителски права, развод и защита от домашно насилие. Самостоятелна цел на Проекта е разработването и безплатното разпространение на бланкови материали и документи, позволяващи на жените индивидуално да потърсят юридическа защита на накърнените си права.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът цели овластяването на жените на България чрез запознаването им с възможностите за правна защита по отношение на:

 1. Развод;
 2. Упражняването на родителски права; и
 3. Защитата от домашно насилие,

както и предоставянето на конкретни средства (бланкови документи, практически съвети, консултиране и застъпничество), с които жените да правят информирани избори и успешно да постигат защита на тези свои права.

Последното ще бъде осъществено посредством създаването на материали (сред които видеа, разясняващи подробно правата на жени по горепосочените въпроси, бланкови документи, инструкции и указания), които да указват на жените по лесно достъпен начин правата им и да овластяват последните на практика с възможността за упражняването им. Паралелно на това Femina Ius, в рамките на проекта, ще реализира поредица от безплатни семинари, които ще съдействат за разпространението на материалите и повишаване на обществената информираност за възможностите, които жените имат в опазване на своите права и начините за осъществяване им. Като част от дългосрочната стратегия по проекта е заложено обезпечаването на онлайн интерактивна помощ, към която жените да могат да се обърнат в случай на нужда от съдействие при ползването на разработените в хода на проекта материали.

Правен балансьор

Правен балансьор – онлайн достъп до правосъдие е проект, в рамките на който ще бъде извършен независим анализ на съдебната реформа в областта на извънсъдебното решаване на спорове, ще бъдат предложени добри практики за засилване на ролята на алтернативните методи за решаване на спорове и ще бъде създаден онлайн механизъм, позволяващ интерактивен безплатен достъп до пълния спектър от потенциални решения на даден казус – съдебни или извънсъдебни, и свързаните с това разноски и време.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Граждани в неравностойно положение, които нямат възможност да заплатят за първоначална базисна консултация по отношение на свой правен казус;
 • Граждани във възрастовия диапазон между 18 – 30 г., за които употребата на интернет за извършване на широк спектър от дейности представлява неразривна част от начина на живот;
 • Съдии, адвокати и медиатори.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 1. Повишаване информираността на гражданското общество относно броя на съдебните процедури, завършващи със спогодба, и обстоятелствата, предпоставящи успешното им извънсъдебно разрешаване; относно чуждестранни добри практики и успешни модели на граждански контрол и справяне с конфликти и респ. насърчаване интегрирането на тези практики и модели в българската съдебна система;
 2. Иницииране на обществен дебат относно стратегията за съдебна реформа;
 3. На базата на горепосоченото – формулиране на система от предложения и препоръки за оптимизиране стратегията за съдебна реформа в областта на алтернативните методи за решаване на правни спорове;
 4. Улесняване достъпа до правосъдие на гражданите посредством безплатен и неограничено достъпен онлайн механизъм за информиране за пълния спектър от правни възможности, които даден казус предоставя; увеличаване информираността и образоваността на широката общественост относно правата им, конкретното им приложение и начин на упражняване в контекста на даден правен спор;
 5. Предоставяне на достъп до безплатна първоначална правна оценка на социални групи в неравностойно положение и обезпечаване на тяхното социално включване;
 6. Прилагане на концепцията “интернет на нещата” (“Internet of Things”) и качествен скок в ефективността на основата на технологичната модернизация – автоматизация, оперативна оптимизация и практическо доближаване до гражданите, широко употребяващи съвременните комуникационни технологии;
 7. Насърчаване използването на алтернативните методи за разрешаване на спорове и на модели за граждански контрол и ефективно управление на конфликти, респ. намаляване натовареността на съдилищата, увеличаване ефективността на работата на институциите на съдебната власт и повишаване на общественото доверие към тях.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Целта на “Правен балансьор” е чрез анализ на резултатите от прилагането на извънсъдебни методи за решаване на спорове в страната и кореспондиращите добри практики за насърчаване развитието на алтернативните способи за решение, да бъдат отправени предложения за въвеждането на мерки за решаване на един от структурните проблеми на българската съдебна система, а именно нейната свръхнатовареност. Конкретните мерки, които се предвижда да бъдат осъществени в изпълнение на това са:

 • анализ на броя съдебни процедури, завършващи със спогодба;
 • очертаване на предпоставките, довели до спогодби и обособяване обстоятелствата, благоприятстващи постигането им;
 • систематизиране на добрите практики с успешни примери за алтернативно решаване на спорове и очертаване на мерките, посредством които последните да бъдат въведени в съдебната система като част от съдебната реформа;
 • разработването на портал с достъп до информация относно алтернативните способи за решаване на спорове, предоставящ възможност на  гражданите да извършват по-информиран избор при осъществяването на своята правна защита.

Така проектът съчетава анализа на проблемите, препятстващи извънсъдебното решение на спорове с кореспондиращите мерки за насърчаването на АРС, за да създаде един нов механизъм, целящ да овласти гражданите и юридическите лица с по-голям и ефективен достъп до правосъдие и с алтернатива на търсенето на защита по съдебен ред.

Децата в съдебната система

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Родители, изправени пред семеен спор за родителски права, техните деца, медиатори, съдии, практикуващи юристи.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Проектът “ДЕЦАТА НА ФОКУС В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” цели създаването и налагането на единен механизъм за третиране на семейни спорове, свързани с родителски права, който да обхваща следното:

 • разглеждането на въпросите относно родителските права и тяхното упражняване винаги да бъде предхождано от процедура по медиация;
 • като задължителна стъпка, предхождаща самата първа среща с медиатора, родителите да преминават през кратко обучение, цел на което е поставянето на фокуса върху детето.
 • въвеждането на един предварителен скрининг за евентуално насилие или други форми на зависимост, които имат отношение към опазването на интереса на детето съгласно международните актове, подписани от страната ни в тази насока;
 • като част от процедурата по медиация да бъде провеждано интервю и с детето, което интервю представлява самостоятелна и индивидуална среща на детето с медиатора по казуса и спрямо него се прилагат всички принципи на процедурата – а именно поверителност и конфиденциалност на процеса.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

По същество, проектът “ДЕЦАТА НА ФОКУС В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” цели да предложи един нов подобрен модел на функциониране на съдебната система в сферата й, разглеждаща съдебни спорове относно упражняване на родителски права. Този модел включва решаване на правните спорове между родители чрез създаването на специфична методология, насочена към съдии, медиатори, адвокати и родители за насочване на подобни конфликти към извънсъдебно решаване. Като част от добрите практики, използвани от американските ни партньори, се предвижда пилотирането на програма, при която съдебно отнесените спорове за упражняване на родителски права се реферират към задължителна медиация. Предпоставка за осъществяването й обаче е изискването всеки от родителите поотделно да премине през специално изготвена за целта информационната среща, включваща обучителни материали относно ефекта, който съдебното производство оказва върху децата, и наличните способи за постигане на споделено родителство.

ИМЕУС вярва, че посредством адаптирането и усвояването на устойчивите практики, доказали с ефективността си, можем да разработим способ за решаването на проблемите в семейното производство и участието на децата в тях  посредством предложението за развитието на една квази-задължителна процедура по медиация във всички случаи на съдебни дела относно упражняването на родителски права.

Децата на фокус в разнообразните семейства

 

Анализ – Най-добрият интерес на детето в съвременните семейни структури

 


Статии