Възможностите и тенденциите в медиациата в Европа и отвъд

На 22 септември 2021 г. екипът на ИМЕУС участва в уебинар на тема “Възможностите и тенденциите в медиацията в Европа и отвъд”. Събитието бе организирано от JAMS, Центъра за ефективно решаване на конфликти (CEDR), ADR Center Global, UIA и Weinstein International Foundation в една хибридна форма, комбинираща присъствие на панелистите в офлайн и онлайн среда. Сред именитите участници бяха Ейлин Карол (Eileen Carroll) – една от основателките на CEDR, Джеймс Саут (James South) – изпълнителен директор на CEDR, Виктория Маркез Мийз (Victoria Marquez-Mees) – изпълнителен директор на Независимия механизъм за отчетност на проекти към Европейската банка за реконструкция и развитие, Свен Стурман (Sven Sturmann) –медиатор в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Питър Каминга (Peter Kamminga) – международен медиатор в JAMS Ню Йорк и Амстердам, д-р Йоана Анастасопуло (Ioanna Anastassopoulou) – основател на Хеленик център по медиация и преговори, Леонардо Дурсо (Leonardo D’Urso) – член на управителния съвет на Международна Фондация Weinstein и други.

Фокус на събитието беше бъдещето на медиацията в Европа и начинът, по който Ковид-19 промени процеса. Панелистите бяха единодушни, че измененията в резултат на глобалната пандемия доведоха до същностна промяна в начина на функциониране на алтернативните способи за решаване (АРС) на конфликти и по-цялостното застъпване на онлайн подходите в сферата. Онлайн медиацията може и да не замести традиционната медиация в цялост, но по мнение на участниците ще има занапред същностна роля като една от фазите на процеса, особено в сферата на трансграничните конфликти. Участниците отбелязоха, че културните ни предпоставки и навика за ангажиране на съда като инстанция за решаване на конфликти, продължават да доминират на континента. Поради това е необходима цялостна промяна в системата на управлението на конфликти, в която изначално всички неразбирателства да бъдат отнасяни към доброволен опит за намиране на тяхното решение. Бяха наведени аргументи, почерпени от бихевиоризма и икономиката, в подкрепа на това че подходът за цялостното разпространение на медиацията следва да е основан на политическа воля за промяна и налагане на изцяло нова система за управление на спорове. В това число бе отправен и апел за промяна в Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси с цел засилване на изискванията спрямо държавите-членки относно усилията им за промотиране на медиацията. Като добри примери в тази насока бяха отбелязани италианския пример на първа задължителна информационна среща, който и понастоящем е основен източник на казуси, достигащи до медиация. Сходна промяна в законодателството на Гърция бе направена преди година и бе отчетена от панелистите като крачка в правилната посока към обемането на все повече казуси за тяхното адресиране чрез АРС. Участниците заявиха, че следва да обсъдят допълнително стимулите, които могат да бъдат организирани за страните с цел подкрепа на медиацията и възприемането й за равностоен способ за решаване на конфликти редом със съдебния.

Събитието приключи с възможност за неформален разговор между участниците и обмяна на опит между професионалистите от различните държави.