Участие на ИМЕУС в Научна конференция

„Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“

 

Институтът по медиация и управление на спорове ИМЕУС взе участие в конференцията, организирана от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ на тема  „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“. Председателят на Сдружението адв. Юлия Раданова изнесе доклад на тема „Стандарти за водене на семейна медиация и необходимостта от нормативната им регулация“. Основната дискусия се фокусира около необходимостта за нормативна регулация на процедурата по семейна медиация и приемането на единни стандарти за нейното провеждане. Бяха отправени редица предложения за критерии, които могат да бъдат отчетени при изготвянето и приемането на подобни стандарти.

Събитието бе организирано за втора поредна година в рамките на проект на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите – членки на Европейския съюз“. Научен ръководител на проекта е доц. д-р. Янка Тянкова, заместник-ректор по административно-правни дейности и преподавател в Юридическия факултет на ВТУ.

На конференцията бяха представени и редица други изследвания на конфликтите и техните прояви, които обхванаха широк спектър от теми в различни научни области.  Сред широко дискутираните теми са откроиха тези относно правното значение на мястото на провеждане на арбитража, стратегиите за решаване на конфликти в организиациите и начините за тяхното въвеждане, конфликти в случаите на конкуренция между кредиторите на наследодател и наследик, разрешаване на споровете по Изборния кодекс и редица други теми, чието развитие ще следим с интерес.