Стартира проект „Национален единен регистър на случаите на насилие над деца“ (NURVAC)

В България нито една институция не знае колко всъщност деца са пострадали от насилие. Дори когато става дума за най-тежката възможна форма на насилие над деца – умишлено убийство, данните на институциите се разминават драматично – според НСИ за 2020 година те са 2, според МВР – 11, според Прокуратурата – 32.

Това объркване е налице, когато говорим за всички форми на насилие над деца. През 2021 година от престъпления са пострадали 1649 деца. На Националната телефонна линия за деца 116 111 са постъпили 738 сигнала за насилие. В отделите „Закрила на детето“ са постъпили 1387 сигнала. В същото време, всяко трето дете в България споделя, че е било жертва на някаква форма на насилие. Какво всъщност се случва?

В България няма единни данни за случаите на насилие над деца (включително тормоз, експлоатация и неглижиране). Те се събират от различни институции и по различни критерии. Това блокира възможностите за пълноценен анализ на ситуацията и разработване на адекватни политики за превенция и закрила.

Няма как да се борим с насилието над деца, ако дори не знаем какво всъщност се случва с децата, преживели насилие.

Проектът „Национален единен регистър на насилието над деца“ цели да подкрепи и подобри събирането на данни по отношение на насилието над деца в България. Национална мрежа за децата, Държавната агенция за закрила на детето и Института по медиация и управление на спорове като партньори, стоящи зад изпълнението на проекта, ще работят в следващите две години, за да направят анализ на правната рамка, тенденциите в насилието над деца, използваните сега индикатори от институциите и международни добри практики, за да предложат насоки, които да послужат за основа на изграждането на Национална информационна система за насилието над деца в България.

Проектът ще подкрепи и изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2022-2024). Изграждането на единна информационна система ще позволи на институциите да имат единен поглед към насилието над деца и да координират по-добре съвместните си дейности за предотвратяване на случаи на насилие или при реакция на дете, което е пострадало от насилие.

Национална мрежа за децата се застъпва от години за създаването на единен регистър на случаите на насилие и за цялостна политика за нулева толерантност към насилието над деца.

Мрежата като координатор на Обединение Детство без насилие събра десетки примери за това как може насилието над деца да бъде предотвратено и как децата, жертви на насилие, могат да бъдат подкрепени. Вижте тук: www.endviolence.bg

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са на автор/ите и не отразяват задължително тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито Европейската комисия са отговорни за тях.