Ползи от медиацията – една международна конференция, посветена на промените в медиацията в търсене на по-съвършена уредба

На 11.04.2019 г. в Университета Туриба, Латвия, се проведе международната конференция „Ползи и преимущества от медиацията в модерния свят на алтернативно решаване на спорове“. Конференцията се явява заключителна за проект за стратегическо партньорство Еразъм+ „Онлайн обучителна платформа по медиация“, в който УНСС участва заедно с Университета на Генуа (Италия), Университета „Turiba” (Латвия), Университета Грац (Австрия), Университета „Mykolas Romeris” (Литва) и Университета по икономика в Прага (Чехия), като в рамките й бе представена и разработената интерактивна онлайн платформа за обучение и практически симулации по медиация (http://mediation.turiba.lv/).

Председателят на ИМЕУС – Института по медиация и управление на спорове и Елиза Николова, председателят на ПАМБ – Професионалната асоциация на медиаторите в България, се включиха активно в състоялото се мероприятие посредством представянето на темата „Децата на фокус – поетапната промяна към медиационни процедури със засилено участие на деца в тях“. Основен нейн обект пък бе изграждането на иновативен медиационен инструмент към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд, насочен към решаването на родителските конфликти. Посредством него се цели разработването и пилотирането на иновативна процедура по семейна медиация с фокус най-добрия интерес на детето. Предлаганият нов модел за решаване на семейни спорове включва създаването на задължителни информационни сесии, към които родителите да бъдат насочвани от съда в случай на конфликт относно децата им. Тези кратки и обучителни сесии ще повишават познанието и разбирането на страните относно ефекта на съдебните производства върху детската психика, начините за преодоляване на конфликта и ползите от медиацията.

Сред останалите теми, застъпени в конференцията, бe и представянето на работния инструмент на Съвета на Европа, като след близо 10 г. затишие, се цели да се приемат наръчници с практически насоки за правната уредба, която държавите-членки на Съвета следва да приемат с цел насърчаване на медиацията, програмите, които следва да бъдат разработени за повишаване на осведомеността на съдиите и насоки за обучение на медиатори и последващия контрол от страна на държавите относно качеството на провежданите медиации. Паралелно на това бе отбелязан все още недостатъчния напредък относно повишаване на броя казуси решавани извън съда като на този етап процента дела решавани посредством медиация е 10 % в държави като Италия, Дания, Норвегия, 5 % – във Великобритания и достига едва 1 % в част от останалите държави-членки на Съвета. Всичко това предполага навлизането на един нов модел на организация както на съдебната система, така и на начина на провеждане на медиациите, с цел обезпечаване повсеместното налагане на процедурата в страните – членки. Още веднъж бяха представени предизвикателствата за развитието на медиационния модел на Италия, който и на този етап се оказва най-работещ и водещ до повишаване доверието в института на медиация.

Припомнено бе, че по същество задължителният елемент за провеждане на медиация като изискване за допустимост на част от делата се изразява в провеждането на първоначална информационна среща срещу административна такса от 40 евро, заплащана от страните, чиято единствена цел е да запознае участниците в ползите, които отнасянето на спора им към пълно разрешаване посредством медиация би имал. Участието по същество в медиация, целяща да намери решение на конфликта, остава да зависи изцяло от волята на страните, които имат пълните правомощия да решат дали да продължат процеса или не.

Редом с редицата други интересни въпроси, разисквани в хода на конференцията, бе и този относно гражданската отговорност на медиаторите за професионално изпълняваните от тях дейности. Разгорещена дискусия се оформи около наскоро приетото и влязало в сила съдебно решение в Италия, съгласно което е ангажирана гражданската отговорност на медиатора за претърпени от страните вреди в размер на 50 000 евро поради последваща прогласена нищожност на постигнатото в хода на медиацията споразумение, изготвено от адвокатите на страните. Всичко това повдига редица въпроси за все засилващия се контрол върху медиаторската дейност, който неминуемо следва да бъде постигнат с цел обезпечаване нализането на медиацията.

Пълен и безплатен достъп до цялата конференция очаквайте скоро на адрес: http://mediation.turiba.lv/

Повече за платформата можете да научите от видеото: