Министерство на правосъдието в готовност да пусне Централизирания електронен портал за медиация

На 14 и 15 май 2020 г. Министерство на правосъдието  проведе обучение за ползването на Централизирания електронен портал за медиация. Като част от събитието бе представена пълната функционалност на новосъздадения Централизиран електронен портал за медиация, който се очаква скоро да заработи напълно безплатно на адрес: mediation.mjs.bg. Негова цел е изцяло да дигитализира процеса по на медиация като създаде единна национална онлайн платформа за провеждането на медиация, като редом с това дигитализира процеса на регистрация както на медиатори, така и на обучителни организации. Порталът се реализира съвместно от Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет като част от проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по оперативна програма „Добро управление“.

Основните характеристика на разработения електронен портал за медиация могат да бъдат откроени в 3 направления:

  1. електронно вписване на данни в Единния регистъра на медиаторите;
  2. електронно одобряване на организации за обучение на медиатори;
  3. цялостно провеждане на процедура по медиация изцяло посредством чрез портал. Редом с това новият портал съдържа изцяло публична част, чийто достъп е напълно свободен и неограничен.

Безспорно като позитивна следва да се отчете създадената в рамките на проекта и безплатна за потребителя възможност за провеждане на медиация изцяло в онлайн среда. За целта всеки от медиатори ще може да използва разработения по проекта софтуер, който позволява провеждането както на общи, така и на индивидуални срещи между страните и медиатори и обмена на информация посредством видео-конферентна, аудио или писмена връзка. Същевременно, инициирането и провеждането на процедурата по медиация отново ще става онлайн посредством подаването на заявление за иницииране на медиация от страна на потребител и избора му на медиатор от Единния регистъра на медиаторите. Веднъж приемайки да води медиацията на практика медиаторът следва да осъществи контакт с насрещната страна относно желанието й за участие в процеса. В случай, че такова съгласие е налице процесът продължава изцяло онлайн посредством електронно подписани декларации за безпристрастност и неутралност и споразумение за започване на процеса. Разработеният инструментариум от платформата на практика ще позволява веднъж започнал онлайн целият процес да бъде осъществен по този начин. В това се включва възможността за провеждане на онлайн чатове, видео и бележки, както и обмен на документи, всички от които биват записвани в системата и са на разположение на страните в хода на процеса. В случай на постигната спогодба тя може да бъде визуализирана чрез системата и след потвърждението й от страните на практика да служи като писмена форма на споразумението Всичко това цели да унифицира начина на функциониране на медиационните услуги в онлайн среда и да подобри разпознаваемостта им като ефективен  способ за решаване на спорове. Единствен негатив, който може да бъде изтъкнат на този момент, е необходимостта от наличие на електронен подпис у всяка страна, желаеща да ползва услугите – фактор, който изцяло е обусловен от необходимостта от сигурна идентификация на страните, ползващи портала.

Онлайн бъдещето на медиацията в България навлиза в следващата фаза от своето развитие, с което се надяваме да се подобри цялостното функциониране на средата. С нетърпение очакваме официалното начало на работа на Централизирания електронен портал за медиация, като екипът ни отблизо ще следи и коментира начина му на функциониране и навлизането му сред широката общественост като разпознаваем способ за решаване на конфликти. Повече за това – очаквайте в някой от следващите ни епизоди на подкаста на ИМЕУС.