Експерти на ИМЕУС – партньори на НМД в „Бележник 2019”

Експерти на ИМЕУС взеха активно участие в подготовката на доклада „Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?”, изработван ежегодно от нашите партньори от Национална мрежа за децата (НМД).

Докладът съдържа комплексен мониторинг на поетите ангажименти от държавата в сферата на детските политики. „Бележник 2019” се разработва от специалисти в съответните области, които използват своята практическа експертиза, както и данни, предоставени от институциите по реда на Закона за достъп до обществена информация, като докладът инкорпорира и препоръки за реформа във всяка от изследваните области. Същите са: „Благосъстояние на децата”, „Закрила от всички форми на насилие”, „Ранно детско развитие”, „Детско здраве”, „Образование”, „Правосъдие за деца”, „Семейна среда и алтернативни грижи”, „Детско участие”.

Експертите на ИМЕУС се включиха в разработването на аналитични материали в раздел „Правосъдие за деца”, който съдържа и най-ниската оценка от всички изследвани области, а именно среден 2.50. Според екипа ни, към настоящия момент в България липсва „каквото и да е разбиране относно нуждата правните процедури да бъдат адаптирани към децата, които участват в тях, така че да бъдат гарантирани техните права.”

За сравнение, общата оценка на държавата в грижата за децата в „Бележник 2019” е среден 3.31, като положителен е фактът, че тази година държавата получава най-висок резултат до момента от всички осем години, в които партньорите ни от НМД изработват доклада.

Както ви е известно, една от основните каузи на ИМЕУС е именно активната работа в посока гарантиране най-добрия интерес и активното участие на децата в хода на съдебни и извънсъдебни производства, които касаят пряко техните живот и бъдеще. Продължаваме да си партнираме с НМД и други свои съмишленици в името на тази кауза.

С пълния текст на „Бележник 2019” може да се запознаете на сайта на нашите партньори тук.