Екипът ни се включи в 11-та международна научна конференция в Прага

Екипът на Института по медиация и управление на спорове ИМЕУС се включи в 11-та международна научна конференция в Прага (08.11.2019 г.), преминала под надслов “Развитие на правото в държавите-членки на ЕС“. В конференцията участваха представители на академичната общност от цяла Европа, за да дискутират бъдещото развитие на редица правни институти. Сред темите обект на обсъждане бяха новите правила и административната тежест за бизнеса от въвеждането на Общия регламент за защита на личните данни; подобрената защита съгласно новата директива за лицата, сигнализиращи нередности в случаите на картели и фиксирано ценообразуване; забраната на износа на питейна и минерална вода от Словакия по тръбопроводи или в цистерни като нарушаваща правото на Европейския съюз; облекчаването на регулацията на трудовоправните изисквания като стимул за подобряване на трудовата среда.

Екипът на ИМЕУС, от своя страна, взе участие с анализ на предизвикателствата пред съдии, медиатори и адвокати в измерването на най-добрия интерес на децата по ясни, единни и обективни критерии. Бяха предложени редица фактори, чието обследване да бъде направено задължително в производствата засягащи детския интерес. Същевременно бе изложен и сравнително-правен анализ, на база на който бяха откроени добрите законодателни решения отвъд континента, чието приемане се предлага да бъде осъществено и в Европа. Екипът ни продължава да поддържа становището, че именно подобряването на нормативната рамка и приемането на единни критерии за изследване дали дадено решение отговоря на най-добрия интерес на детето, може да допринесе до засилване на извънсъдебните разрешения, а с това – и до подобряването на функционирането на съдебната система.