Заедно

Сдружение Институт по медиация и управление на спорове стартира проект в сферата на училищната медиация за изграждането на доброволчески междуучилищен център за решаване на конфликти. „ЗАЕДНО“ е проект, целящ да обучи учители, ученици и родители от 2 училища в гр. Плевен в практически техники за ефективна комуникация, преговори и решаване на спорове. Проектът е пилотен и ще постави основата на първия междуучилищен център за преодоляване на конфликти и справяне с училищна агресия.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Ученици, преподаватели, училищни педагози, ръководствата на двете училища, родители.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

  1. Да установим една нова култура на общуване без бариери между ученици и между ученици и техните преподаватели;
  2. Да предложим практическа алтернатива на морално остарелия санкционен подход към ученици, които системно са страна в конфликти и се намират в омагьосания кръг конфликт-наказание-конфликт;
  3. Да мотивираме учители, педагози и ученици да работят заедно за подобряването на училищната среда, за по-малко агресия, напрежение и стрес и повече толерантност, разбиране и съвместна работа;
  4. Да вдъхновим поетапното изграждане на национална мрежа от доброволчески училищни центрове за решаване на училищни конфликти и борба с училищната агресия на територията на цялата страна.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Основният проблем, който проектът „ЗАЕДНО“ адресира, е растящата училищна агресия – пряк резултат от нерешени конфликти и неефективна комуникация. Това, от своя страна, води до подкопаване авторитета на преподавателите и влошаване ефективността на образователния процес. Броят на т.нар. „проблемни ученици“ нараства многократно, като с това се увеличава и неовладяната агресия, превръщаща се в модел на цялостно поведение. Очертаните проблеми са плод на липсващи практически умения за адекватно адресиране на конкретните конфликти, неизбежна част и от училищната среда, и за комуникация в случаите на напрежение.

„ЗАЕДНО“ има за цел да предложи промяна на модела на общуване и да създаде единен механизъм за превенция и решаване на описаните проблеми.

Ние вярваме, че две училища от Северозападна България – чрез съвместната работа на учители, педагози, ученици и родители – могат да покажат на цялата страна, че има и друг, по-конструктивен механизъм на третиране на конфликти и на общуване!