Национален единен регистър на насилието над деца

Проектът „Национален единен регистър на случаите на насилие над деца“ (NURVAC) цели да подкрепи и подобри събирането на данни по отношение на насилието над деца в България. Той се изпълнява в партньорство от Национална мрежа за децата, Държавната агенция за закрила на детето и Института по медиация и управление на спорове. По него ще се работи в следващите две години, като ще се направи анализ на правната рамка, на тенденциите в насилието над деца, използваните сега индикатори от институциите и международни добри практики. Целта е да предложат насоки, които да послужат за основа на изграждането на Национална информационна система за насилието над деца в България.

Проектът ще подкрепи и изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2022-2024). Изграждането на единна информационна система ще позволи на институциите да имат единен поглед към насилието над деца и да координират по-добре съвместните си дейности за предотвратяване на случаи на насилие или при реакция на дете, което е пострадало от насилие.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са на автор/ите и не отразяват задължително тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито Европейската комисия са отговорни за тях.