Георги Еленков

Професионален медиатор от 2016 г. Магистър по право от Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Следвал една академична година в Университета на Парма, Италия по програмата на ЕС „Еразъм+“.

От м. март 2016 г. работи в консултантска компания „Ел Ес Пи“. От 2020 г. е част от екипа медиатори, наети от международната платформа ePOM (https://e-pom.eu/). Част от екипа на Astrea Consult, ангажиран в анализа на приложението на регламенти и транспонирането на директиви на ЕС на територията на България. Работил е и като преводач от английски език към департамента за етични и социални одити на световна текстилна компания.

Победител в Commercial Dispute Resolution Competition от 2016 г., организирано от Виенския център по международен търговски арбитраж. Треньор в International Commercial Mediation Competition, организирано от Международната търговска камара в Париж.

Участник в редица проекти на национално и международно ниво, посветени на медиацията и алтернативното решаване на спорове (в т.ч., под ръководството на Юлия Раданова, в проект за стратегическо партньорство между пет европейски университета, в рамките на който в началото на 2019 г. бе пилотирана безплатна онлайн платформа за обучение по медиация).

Вярва, че инструментариумът на ефективния преговарящ е приложим към пълното многообразие от комуникативни ситуации, в които участваме на дневна база, респ. той следва да бъде добре познат и активно използван.