Георги Еленков

Медиатор, сертифициран от Професионалната асоциация на медиаторите в България. Студент в последен курс в специалност „Право“ в Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Следвал в Университета на Парма, Италия по програмата на ЕС за студентска мобилност „Еразъм+“. От м. март 2016 г. работи в консултантска компания „Ел Ес Пи“. Работи и като преводач от английски език към департамента за етични и социални одити на световна текстилна компания.

Участник в International Commercial Mediation Competition, организирано от Международната търговска камара в Париж. Победител в Commercial Dispute Resolution Competition, организирано от Виенския център по международен търговски арбитраж – едно от най-престижните състезания по преговори и медиация в света.

Участник в редица проекти на национално и международно ниво, посветени на медиацията и алтернативното решаване на спорове (в т.ч., под ръководството на Юлия Раданова, в проект за стратегическо партньорство между пет европейски университета, чиято цел е в началото на 2019 г. да бъде пусната безплатна онлайн платформа за обучение по медиация).